Vlkov - Úvodní strana

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

16.08.2017 | TISK


Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (elektronickou poštou, faxem). Zvolené formě žádosti odpovídá i způsob jejího vyřízení.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (obec).

Na ústní žádost lze v jednoduchých případech podat ústní informaci.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

U písemné žádosti musí být zřejmé:

    • kterému povinnému subjektu je určena,

    • kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, podpis, elektronická adresa),

        Písemná žádost:

    • musí být srozumitelná,

    • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,

    • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost výše uvedené podmínky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů do podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo do upřesnění žádosti podle písmena a), a to písmeně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však
o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to však před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví a nebyla-li žádost odložena, vydá
o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.