Vlkov - Úvodní strana
Aktuality
Úřední deska
Obecní úřad
Povinně zvěřejňované informace
1. Oficiální název
2. Důvod a způsob vzniku
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení
6. IČO
7. DIČO
8. Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a podání
18. Informace o zpracování osobních údajů
17. Seznam organizací
16. Výroční zpráva
15. Sazebník úhrad
14. Nejdůležitější předpisy
13. Řešení životních situací
12. Formuláře
11. Opravné prostředky
19. Povinně zveřejňované obecné informace dle § 26
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole
Složení úřadu
Statistické a zeměpisné údaje
Zastupitelstvo
Informace
Historie obce
Obecní knihovna
Fotogalerie
Spolky
Ročenky obce
Napsali o nás
Mapa webu
Poslední články


Užitečné odkazy
 Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj
 Město JaroměřMěsto Jaroměř
 Město SmiřiceMěsto Smiřice
 Studijní vědecká knihovnaStudijní vědecká knihovna


Povinně zveřejňované informace

21.03.2017 | TISK


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

 

 1. Oficiální název         Obec Vlkov
 2. Důvod a způsob vzniku
 3. Obec Vlkov (dále jen obec) vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
  o obcích, jako územní samosprávná jednotka. Tento zákon byl později nahrazen zákonem
  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

  Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen “samostatná působnost”). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

  Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

 4. Organizační struktura

Orgány Obce Vlkov

  • 7 členné zastupitelstvo
  • starosta obce

- účetní

  • obecní úřad

Orgány zastupitelstva obce jsou:

  • kontrolní výbor,
  • finanční výbor,
  • stavební komise,
  • kulturní komise.
 1. Kontaktní spojení
 2. Obec Vlkov

  Vlkov 120

  551 01 Jaroměř

  tel.: 491 810 650

  e-mail: vlkov@tiscali.cz (zároveň slouží jako e-podatelna)

   

  Úřední hodiny

  Čtvrtek 18 – 20 hodin

 3. Bankovní spojení
 4. Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř, č.ú. 12629551/0100

 5. IČO 00273198
 6. DIČO ---
 7. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

  Obec Vlkov uveřejňuje informace:

  - na úřední desce – na obecním úřadě a na obchodě se smíšeným zbožím,

  - prostřednictvím internetové úřední desky - adresa: www.obecvlkov.cz,

  - informace je možné dále získat v kanceláři obecního úřadu o úředních hodinách.

  Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím
  telekomunikačního zařízení.

  Ústně

  - osobně na Obecním úřadě ve Vlkově o úředních hodinách,

  - telefonickým dotazem na tel. č.: 491 810 650.

  Písemně

  - na adrese: Obecní úřad Vlkov, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř.

  Elektronicky

  - e-mail: vlkov@tiscali.cz

  Obec poskytne údaje, které se vztahují k její samostatné i přenesené působnosti.
  Výjimkou jsou informace, jejich zveřejnění vylučuje zákon.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (elektronickou poštou, faxem). Zvolené formě žádosti odpovídá i způsob jejího vyřízení.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (obec).

Na ústní žádost lze v jednoduchých případech podat ústní informaci.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

U písemné žádosti musí být zřejmé:

  • kterému povinnému subjektu je určena,
  • kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, podpis, elektronická adresa),

Písemná žádost:

  • musí být srozumitelná,
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
  • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost výše uvedené podmínky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do
7 dnů do podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo do upřesnění žádosti podle písmena a), a to písmeně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však
o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to však před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví a nebyla-li žádost odložena, vydá
o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 1. Opravné prostředky
 2. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do
  15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tj. u obecního úřadu.

  O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Tam, kde není volena rada obce, rozhoduje starosta. V případě přenesené působnosti bude o odvolání rozhodovat krajský úřad.

  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje dne následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lez podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

  Proti opatřením zastupitelstva obce v přenesené i samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně nebo ústně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého Kraje.

 3. Formuláře
 4.  

   

 5. Návody pro řešení životních situací
 6.  

   

 7. Nejdůležitější předpisy
 8. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vlkov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

  - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění

  - Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
  a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění

  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

  - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění

  - zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění

  - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

  - zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění

  - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

  - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

  - zákon č. 563/1991 Sb,. o účetnictví, v platném znění

  - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

  - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  - zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění

  - zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění

  - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

  - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

  - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění

  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

  - zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

  - zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
  s rozšířenou působností, v platném znění

  - zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění

  - zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění

  - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
  a dobrovolných svazků obcí, v platném znění

  - zákon ČNR č. 553/1991 Sb, o obecní policii, v platném znění

   

  - nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění

  · vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

  · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

  · zákoník práce č. 65/1965 Sb.

  · Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

  · nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

  · zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

  · zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

  Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Šonov, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii “Vyhlášky a nařízení”.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

   

 9. Sazebník úhrad
 10.  

 11. Výroční zpráva
 12.  

 13. Seznam organizací

Místní knihovna

SDH Vlkov

TJ Sokol