Vlkov - Úvodní strana

Triviální, obecná a základní škola ve Vlkově

17.01.2006 | TISK


(založena před r. 1790, zrušena k 30.6.1975)

V roce 1588 podle urbáře velkostatku Smiřice byly 4 farní školy na smiřickém panství, a to v Holohlavech (folium - list 16), v „Jasenney” (v Jasenné, fol. 94), v Černilově (fol. 116) a v Čibuzi (fol. 126). Společné pro všechny tyto lokality bylo, že v nich byly farní kostely a fary. Nejvýznamnější a nejstarobylejší byly Holohlavy. Děti z Vlkova i po stránce náboženské však byly přifařeny k Čibuzi, kam asi chodily do triviální farní školy, kde se vedle náboženství učilo třem základním dovednostem: čtení, psaní a počítání vedle základů mravnosti v ná-boženství a některých znalostí a dovedností potřebných pro hospodářství.

Z roku 1790 se v SÚA v Praze zachovaly fase (přiznání, vyplněné dotazníky) (viz J. Zeman, Školní fasse na Smiřicku z r. 1790. = Kraj královéhradecký (Hradec Králové), 26, 1935, 3.8., č.54, s.1-2; č.55, 10.8., s.1-2 (škola ve Vlkově, s.2); č. 56, 17.8., s.3). Podle těchto hlášení bylo na panství Smiřice v roce 1790 už 12 triviálních škol, a to škola v Černilově, Čibuzi, Habřině, Holohlavech, Hořiněvsi, Jasenné, Vlkově, Libřicích, Vřešťově, Chotěborkách, Plese (Josefově) a Smiřicích. Z dávek a koled je patrné, že velmi staré školy byly zejména v Holohlavech, Hořiněvsi, Čibuzi a Jasenné.
 V r. 1790 ke škole ve Vlkově byly přiškoleny ještě obce: Smržov, Rasošky a Dolní Ples. Z Vlkova mělo chodit do školy 43 dětí, ze Smržova 26, z Dolního Plesu (též Vodního Plesu) 10 a z Rasošek 25, celkem 104 dětí. Tehdy ve Vlkově učil Mathes Horák, učitel čibuzský. V r. 1790 byl rychtářem ve Vlkově Jan Adamíra, v Rasoškách Havel Nýdr a ve Smržově Václav Černý.

Ve SOkA Náchod se zachovaly jen dvě pamětní knihy, kroniky Obecné školy ve Vlkově z let 1904-1931 a 1940-1944; zbylé jsou nezvěstné. Dále se zachovalo 7 konferenčních protokolů z let 1848-1947, 10 matrik (zápisů žáků při přijetí do školy) z let 1877-1880 a velmi cenných 152 třídních výkazů z let 1818-1950 (viz E. Bouza - M. Moravcová - V. Vaňková, Okresní archiv v Náchodě. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Hradec Králové, Kruh 1973, s.248, fond Národní škola Vlkov).

„R. 1893 se přiškolují Rasošky k Josefovu, odškolivše se od Vlkova, kdež následkem toho dvě třídy se zrušují, ale staví se zde nová dvoutřídní budova školní... (dokončena r. 1894 -J.U.) R. 1895 vystavěna nová budova školní ve Smiřicích nákladem 37 000 zlatých a odškolila se od Vlkova obec Smržov, kdež byla zřízena škola jednotřídní a postavena budova školní...” V letech 1868-1879 byl řídícím učitelem Jan Moník, v letech 1879-1900 Josef Diviš. (Viz Josef Pácalt, Rozvoj českého národního školství (obecných a měšťanských škol) ve školním okresu královédvorském (...od r. 1868). = Hradecký kraj (Jaroměř), 5, 1908, 15.5., č.1/2, s. 32-40). Nová jednopatrová budova školní ve Vlkově čp. 7 byla dokončena a zprovozněna v r. 1894, šlo o vhodnou školu dvoutřídní s 90 žáky. Řídícím učitelem byl J. Diviš, učitelem Fr. Poláček a industriální učitelkou M. Zemanová, zcela aprobovaní (tamtéž s. 38).



Organizace Obecné školy ve Vlkově (1790-1975)

17.01.2006 | TISK


Původně triviální škola ve Vlkově byla jistě jen jednotřídní (kde byla v obci umístěna, není známo), pak po postavení nové školní budovy (1894) čp. 7 jako dvoutřídní do 30.11.1924; pak zase jednotřídní pro 1. - 6. postupný ročník (od 1.12.1924 do 31.8.1930), pak zase dvoutřídní (od 1.9.1930 do 31.1.1941) a od 1.9.1941 do 30.6.1975 jako jednotřídní. Výuka probíhala podle platné učební osnovy s ohledem na akcenty náboženské i politické podle panujících politických režimů. Od roku 1904 - 31 a 1940 - 44 se podle zachovalých školních kronik vystřídalo cca 10 řídících učitelů, ředitelů a správců školy, a to 1868 - 1879 Jan Moník, 1879 - 31.12.1914 Josef Diviš, 1.1.1915 - 21.4.1917 Vojtěch Černý, 13.5.1917-31.12.1917 Rudolf Radoň, 13.1.1918-31.1.1919 František Jiřička, 1.2.1919-31.8.1924 Antonín Krejčí, 1.9.1924-31.1.1925 František Jiřička, 1.2.1925-31.3.1925 Bohumír Kašpar, 1.4.1925-31.8.1926 Karel Otruba, 1.9.1926 (a ještě 31.8.1931 - ?) Alois Grufa, 1.9.1940-15.9.1944 Jan Hastrdlo, od 16.9.1944 správou školy a vyučováním pověřen Vítězslav Hlaváč, pak Jan Hastrdlo (do 31.8.1950), od 1.9.1950 Václav Hodyc, Jaroslav Šmíd, Jaroslav Hájek.

Posledním ředitelem Základní školy ve Vlkově od r. 1966 až do jejího uzavření k 30.6.1975 byl ředitel a učitel Oldřich Kalenda.

Při škole byla školní zahrada, štěpnice i školní knihovna, kde Obecní knihovna sídlí dosud. Škola se podílela na kultuře obce. Školní mládež hrávala divadlo, pořádala akademie i besídky. Správci, ředitelé i učitelé vcelku příznivě zasahovali do veřejného života - aktivně se na něm podíleli jako divadelní režiséři, knihovníci, ba i tajemníci MNV. Počty žáků: r. 1790 celkem 104 dětí ze 4 obcí; v r. 1884 byla trojtřídní, 299 dětí, přiškolen Smržov, Rasošky a Dolní Ples; r. 1900 cca 90 dětí; k 1.9.1904 106 dětí; k 1.9.1920 81 žák (z toho v 1. třídě 36 žáků a ve 2. třídě 45 žáků); k 1.9.1928 už jen 47 žáků (žáci z vyšších tříd přešli do měšťanských škol v Josefově a ve Smiřicích); k 1.9.1930 52 žáků; k 1.9.1940 49 žáků; 1.9.1943 měla už jen 29 žáků. Učitelé byli zpravidla 1-2, plus industriální učitelka a od r. 1921 i učitelé - kněží nejen katolického, ale i evangelického a čs. náboženství. Vystřídalo se v letech 1904-31, a 1940-1945 na cca 30 učitelů a učitelek. Od roku 1945 je naprostá absence pramenů k dějinám školy ve Vlkově, protože jsou školní kroniky nezvěstné a obecní kronika Vlkova je velmi nekvalitní a torzovitá i nespolehlivá. Důležité údaje chybějí.

Na školu dozírala státní správa, příslušný školní inspektor i místní, zpravidla tříčlenná místní školní rada nebo školská komise při MNV. Pro úbytek dětí proti vůli občanů byla jednotřídní malotřídka, Základní škola ve Vlkově k 30.6.1975 zrušena z podnětu školního inspektora Košťála z ONV Náchod. A tak po necelých 180 letech Obecná škola ve Vlkově ukončila svou působnost. Obec vždy školu podporovala a práce učitelů si vážila. (Viz též Jiří Uhlíř, Dějiny školství v Jasenné 1588-1988. Jasenná, MNV 1988, 64 s. Zde další literatura.)