Vlkov - Úvodní strana

Josefínský (1785-1789) a stabilní katastr (1826-1843)

17.01.2006 | TISK


Tereziánský katastr byl velmi nepřesný, takže v letech 1713-1756 bylo v Čechách přiznáno skoro o 80% půdy podléhající berni (=dani) méně, než byl skutečný stav. Proto císař Josef II. svým patentem z 20. 4. 1785 nařídil nové, detailní vyměření a soupis veškeré rustikální (poddanské) a dominikální (panské) půdy za účelem stejnojmenného rozvržení daní na jednotlivé země, velkostatky a obce. Základní jednotkou pro vyměření bylo poprvé katastrální území obcí. Písemný materiál pro tzv. josefínský katastr, vzniklý z činností komisí v letech 1785-1789, je uložen v SObA v Zámrsku. I když josefínský katastr vstoupil v platnost k 1. listopadu 1789, i když rozvržení daně vycházelo z hrubého výnosu půdy, v praktickou platnost nikdy nevstoupil.

Velmi významným katastrem byl tzv. stabilní katastr (1826-1843), založený na odborném trigonometrickém vyměření a na tzv. oceňování pozemků. Tehdy vznikly vůbec první katastrální mapy obcí a přípravné, tzv. indikační skicy, uložené ve SÚA v Praze.

Dalšími reformami bylo vydání patentu o každoročním sčítání lidu z 13. 10. 1753. První takové sčítání bylo uskutečněno v r. 1754. Zároveň v roce 1770 a pak znovu asi v r. 1805 bylo i ve Vlkově provedeno číslování domů (dříve se domy ve městech označovaly a odlišovaly tzv. domovními znameními). Každé obytné stavení, usedlost dostala tzv. konskripční (popisné) číslo. Číslování domů umožnilo bezpečně sledovat vývoj majetkové držby na konkrétních usedlostech v tzv. pozemkových (gruntovních) knihách, uložených ve SObA Zámrsk. Současně se při farách a kostelech v Holohlavech a Čibuzi vedly matriky narozených, oddaných a zemřelých pro ves Vlkov.