Vlkov - Úvodní strana

Prehistorie obce

17.01.2006 | TISK


Katastr obce Vlkova patří k významným archeologickým lokalitám, známým už více jak 100 let. V letech 1890 - 1891 na polích býv. p. Adamíry v trati V Lískách při orbě se přišlo na významnou lokalitu pravěkého pohřebiště a sídliště. Postupně zde kopali josefovský archeolog Josef Duška (1840 - 1915), baronka Spensová z Velichovek a smiřický L. Šnajdr a své nálezy publikovali. Posléze k archeologickému výzkumu došlo v případě zemědělských meliorací (1975) i záchranný výzkum žárového pohřebiště ve Vlkově v dubnu a květnu 1982 a v roce 1996 při plynofikaci obce.

Sídliště Vlkov leželo při obchodní cestě z Hradce Králové do Plesu (Josefova) - Jaroměře - Náchoda. Lokalita byla nepřetržitě a souvisle osídlena, i když s různou intenzitou.

S o u h r n :

Archeologické nálezy z katastru obce Vlkov u Jaroměře signalizují osídlení ze střední (mezolit) a pozdní doby kamenné (enolit), ze starší (kultury lužické) i mladší fáze popelnicových polí (kultura slezskoplatěnická), doby latenské (mladší doby železné - keltské), římské (germánské), hradištní (slovanské) a středověku (13. století - zde je pravděpodobná souvislost se vsí Vlkovyje zmiňovanou k roku 1228, resp. 1229 a 1448). Uloženy jsou v muzeích.

Pohřebiště V Lískách ve Vlkově, parcelní čísla 418, 433 a 438, se rozkládá mezi Vlkovem a Smiřicemi na levém břehu Labe, jihozápadně od Vlkova, v inundačním prostoru, kdysi hojně zaplavovaném, zbytek pískové duny. Žárové pohřebiště se rozkládá v jižní části duny, na parc. č. 418.

Pohřebiště je známo od r. 1890 - 91, kdy zde Josef Duška pro muzeum v Jaroměři prozkoumal 6 hrobů „s nádobami většinou rozpadlými.” I později (r. 1975) se zde nacházely různé sídlištní střepy, nástroje ap. Systematický záchranný výzkum žárového pohřebiště ve Vlkově provedli archeologové dr. Vít Vokolek a dr. Jiří Sigl z archeologického oddělení Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové a archeolog mgr. Zdeněk Lochman z Okresního muzea v Náchodě ve dnech 26. dubna až 4. května 1982. Pohřebiště bylo narušeno melioračními pracemi.

Záchranný výzkum prováděli v melioračních rýhách, které byly 50 cm široké a vzdálené od sebe 12 m. Prozkoumali 24 žárových hrobů a 1 objekt, označený jako žároviště. Většina prozkoumaných hrobů náleží slezskoplatěnické kultuře, a to jejímu I. stupni. Pouze 2 hroby, situované v jihozápadní části pohřebitě, byly lužické.

Další záchranné práce v severní části duny za lesíkem prováděl v květnu a červnu 1982 spolupracovník archeologického oddělení KMVČ J. Boček. V melioračních rýhách na parc. č. 433, 474, 462 a 486 zjistil dalších 25 objektů (26-50), které tvořily většinou mělké jámy se střepy, které lze označit jako sídlištní objekty. Většinu objektů se nepodařilo datovat. Pět objektů náleželo lužické kultuře, 3 patrně slezskoplatěnické, 1 byl z doby římské a 5 z doby hradištní. Sídlištní nálezy lužické a slezskoplatěnické kultury ukazují, že pohřebiště a sídliště bylo od sebe pouze několik desítek metrů. (Viz Vít Vokolek in Zpravodaj MVČHK, 10, 1983, č. 1, s.16-19.) Nálezy jsou uloženy v muzeu v Jaroměři a zejména v Hradci Králové.

Použitá literatura :
Josef Duška: Nálezy předhistorické v kraji královéhradeckém. Se 7 tabulkami a mapou. 1. vyd. Hradec Králové, Historické museum královéhradecké 1898, Vlkov s. 27 - 28. -- Josef Duška: Památky po našich pohanských předcích v kraji královéhradeckém. 1. vyd. Jaroměř, Fr. Popelka 1900, Vlkov s. 68 - 69. -- Vít Vokolek - Jiří Sigl: Záchranné výzkumy a terénní průzkumy 1975. = Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové (dále Zpravodaj KMVČ), 3, 1976, č.1, Vlkov s. 24, č. 41. -- Jiří Sigl - Vít Vokolek: Nové archeologické nálezy v roce 1982. = Zpravodaj KMVČ 10, 1983, č. 1, Vlkov s. 11, č. 73. -- Vít Vokolek: Záchranný výzkum žárového pohřebiště ve Vlkově. = Zpravodaj Muzea východních Čech v Hradci Králové, 10, 1983, č. 1, s. 16 - 19. Lit. -- Z.A. Lochman: Archeologické výzkumy a ostatní terénní akce Okresního muzea v Náchodě. = Zpravodaj KMVČ 10, 1983, č.1, s. 34 - 37, Vlkov s. 36, č. 11. -- Slavomír Vencl: Stopy nejstarší lidské práce ve východních Čechách. 1. vyd. Hradec Králové, Krajské muzeum východních Čech se sídlem v Hradci Králové prosinec 1978. 80. 49 s. -- Vít Vokolek: Počátky osídlení východních Čech. 1. vyd. Hradec Králové, Muzeum východních Čech 1993. 80. 119 s.